În oglinzile timpului

 

Viziunea şi misiunea Colegiului “Costache Negruzzi” Iasi

 

VIZIUNEA

Formarea unor tineri creativi, cu o personalitate autonomă, capabili de adaptare într-o societate a cunoaşterii, deschişi către un orizont cultural complex şi pregătiţi pentru provocările lumii contemporane.
 

MISIUNEA

Misiunea Colegiului „Costache Negruzzi” Iaşi, definită printr-o strategie educaţională complexă, este de a optimiza constant oferta educaţională, în raport cu standardele de calitate naţionale şi europene, ţinând cont de idealurile şi exigenţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi.   Psihologia succesului, parte componentă a ethos-ului şcolii, este susţinută prin valorificarea tradiţiilor colegiului, dar şi printr-o adaptare permanentă la valorile unei societăţi moderne şi dinamice.   Prin raportare la exigenţele noii Legi a Educației Naționale și a Legii Calităţii, Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi îşi defineşte propriile coordonate de dezvoltare, de evaluare şi promovare a culturii organizaţionale, de relaţionare cu mediul cultural, social şi economic al comunităţii.  

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

Moto: „Omul nu se naşte om, ci devine om” Aldous Huxley
 

SIMBOLURI

 • Sigla şi uniforma Colegiului „Costache Negruzzi”;
 • Imnul şcolii;
 • Sloganul şcolii „Prin noi, vei fi tu cel mai bun!”
 • Pagina web a Colegiului „Costache Negruzzi”;
 • Revistele şcolii ”Corolar”, ”Alfa și Omega”, ”Gnosis”, ”English at Heart”, Corolar Junior
 • Jurnalul Negruzzist
 • Analele Colegiului ”Costache Negruzzi”
 • Cartea de Onoare a Colegiului „Costache Negruzzi”
 • Insigna școlii
 • Diplome onorifice
 

MODELE

Personalităţi ale învăţământului şi culturii româneşti, directori, profesori şi absolvenţi ai liceului: Simion Mehedinţi, Calistrat Hogaş, Gavril Muzicescu, Garabet Ibrăileanu, Eugen Lovinescu, fraţii Ionel şi Alexandru Teodoreanu, Demostene Botez, Victor Ion Popa, Iorgu Iordan, Horia Hulubei, Mihai Ralea, Traian Lalescu, Radu Beligan, Principele Radu de România, Mihai Răzvan Ungureanu, academicienii Bogdan Simionescu și Viorel Barbu ş.a.

RITUALURI ŞI CEREMONII

 • Zilele şcolii
 • Târgul Ofertelor Educaţionale
 • Ziua porţilor deschise
 • Concursul naţional Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu” (Olimpiadă de limba şi literatura română pentru clasele V - VI)
 • Concursurile judeţene: „Traian Lalescu” şi „Ionel Teodoreanu” (pentru clasele a IV-a)
 • Centrul de excelență la matematică pentru clasele a III-a și a IV-a
 • Science Week – săptămâna ştiinţelor
 • Arts` Week – săptămâna artelor
 • Festivitatea de premiere a profesorilor şi elevilor olimpici
 • Deschiderea / închiderea oficială a anului şcolar
 • Balul bobocilor
 • Cursul festiv al absolvenţilor
 • Întâlniri cu profesorii pensionari
 • Întâlniri de promoţie.
 

NORME, VALORI, CREDINTE

Valorile Colegiului „Costache Negruzzi” Iaşi, ca organizaţie preocupată de satisfacerea la un nivel înalt a cerinţelor şi nevoilor grupurilor sale ţintă, sunt:
 • professionalism
 • calitate
 • competenţă
 • demnitate
 • transparență
 • responsabilitate
 • integritate
 • comunicare
 • creativitate şi inovaţie
 • lucru în echipă
 • eficienţă
 • receptivitate la nevoile educaţionale ale comunităţii
 • deschidere multiculturală
 • toleranţă şi echilibru
 • dezvoltare profesională continuă.
 

ŢINTE STRATEGICE

1. Asigurarea calităţii ofertei educaționale a școlii la standarde de excelenţă 2. Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie 3. Crearea unor mecanisme proprii de funcționare și de dezvoltare instituțională în contextul descentralizării 4. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice în acord cu nevoile identificate 5. Diversificarea activităţilor educative, extracurriculare și extraşcolare pentru formarea complexă a personalităţii copiilor şi tinerilor 6. Compatibilizarea ofertei educaționale a școlii cu standardele de educație naţionale și europene Opţiuni strategice Pentru punerea în practică a ţintelor strategice şi realizarea obiectivelor propuse, Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi a ales să acţioneze folosind următoarele opţiuni strategice:
 • Promovarea managementului schimbării prin accesarea unor proiecte și programe specifice nevoilor școlii
 • Elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să faciliteze o pregătire de calitate în vederea admiterii cu succes la nivelul superior de educație
 • Stabilirea unor parteneriate şi derularea de programe în vederea dobândirii și dezvoltării competenţelor cheie conform Legii Educației Naționale
 • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
 • Dezvoltarea unor strategii de comunicare cu toţi actorii şi partenerii implicaţi în procesul de educaţie
 • Promovarea diversităţii şi interculturalităţii
 • Promovarea exemplelor de bună practică în cercetarea şi inovarea în educaţie
 • Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual oferit de școlile de același nivel de performanță
 • Îmbunătățirea climatului din școală prin promovarea unor activități de team building, loisir etc.
  REZULTATE AŞTEPTATE   a) CURRICULUM 1. Structura programului şcolar permite includerea unor ore speciale destinate pregătirii pentru concursuri și olimpiade; 2. Oferta educațională a școlii concordă cu cerinţele educaţiei la nivel european şi satisface cerinţele elevilor şi părinţilor în procent de peste 90%. 3. Gama largă de activităţi extracurriculare și extrașcolare oferă posibilitatea ca fiecare elev să-şi dezvolte competenţe din domenii diferite de activitate.   b) RESURSE UMANE 1. 85% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate pe particularităţi de vârstă şi individuale ale fiecărui elev; 2. 45% din numărul cadrelor didactice care predau în Colegiul ”Costache Negruzzi” Iași vor efectua cel puţin un stagiu de formare în specialitate, metodica predării specialităţii, metode de asigurare a unui management eficient al clasei şi formarea abilităţilor de mentori.   c) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 1. alocarea unei părţi importante din bugetul propriu dotării materiale necesare unei bune desfăşurări a activităţilor de predare – învăţare - evaluare; 2. alocarea unor fonduri speciale pentru achiziţia unor materiale auxiliare de calitate care să permită o pregătire performantă a elevilor; a)alocarea unor fonduri special destinate perfecţionării resursei umane; b)alocarea unor fonduri special destinate dezvoltării parteneriatelor între şcoală şi comunitate;   d) RELAŢII COMUNITARE 1. Creşterea cu 30% a numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu instituţii ale statului, instituţii culturale și ONG-uri 2. Încheierea a cel puţin 2 convenţii de parteneriat cu autoritățile locale pentru derularea de proiecte pe diferite componente educaţionale.
 

De ce Colegiul "C. Negruzzi" ?

Pentru că este un colegiu al elitelor intelectuale, al calităţii în educaţie şi al formării în spiritul idealurilor înalte.
Pentru că se află la confluenţa unor tradiţii legitimate în timp cu valori europene moderne.
Pentru că formează tineri deschişi spre cunoaştere şi cultură, modelează personalităţi complexe, creative şi libere.